Политика за поверителност SpeechGen

, 03-07-2023

1. Общи разпоредби

1.1. Операторът поставя като своя най-важна цел и условие за осъществяване на дейността си спазването на правата и свободите на човека и гражданина при обработването на личните му данни, включително защита на правото на неприкосновеност на личния живот, лична и семейна тайна.
1.2. Тази политика на Оператора по отношение на обработката на лични данни (наричана по-долу Политиката) се прилага за цялата информация, която Операторът може да получи за посетителите на уебсайта https:/ /speechgen.io/.

2. Основни понятия, използвани в Политиката

2.1. Автоматизирано обработване на лични данни - обработване на лични данни с помощта на компютърни технологии;
2.2. Блокиране на лични данни – временно прекратяване на обработването на лични данни (с изключение на случаите, когато обработването е необходимо за изясняване на личните данни);
2.3. Уебсайт – съвкупност от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, осигуряващи достъпността им в Интернет на мрежов адрес https://speechgen.io/;
2.4. Информационна система за лични данни - съвкупност от лични данни, съдържащи се в бази данни, и осигуряващи тяхната обработка от информационни технологии и технически средства;
2.5. Деперсонализация на лични данни - действия, в резултат на които е невъзможно без използването на допълнителна информация да се определи собствеността на личните данни на конкретен Потребител или друг субект на лични данни;
2.6. Обработка на лични данни - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършвани с помощта на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително събиране, запис, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализация, промяна), извличане , използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), деперсонализация, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;
2.7. Оператор - държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, самостоятелно или съвместно с други лица, които организират и (или) извършват обработката на лични данни, както и определят целите на обработката на лични данни, състава на личните данни за да бъдат обработвани, извършвани действия (операции) с лични данни;
2.8. Лични данни – всяка информация, свързана пряко или непряко с конкретен или идентифицируем Потребител на уебсайта https://speechgen.io/;
2.9. Потребител – всеки посетител на уебсайта https://speechgen.io/;
2.10. Предоставяне на лични данни - действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг лица;
2.11. Разпространение на лични данни - всякакви действия, насочени към разкриване на лични данни на неопределен кръг лица (прехвърляне на лични данни) или запознаване с лични данни на неограничен кръг лица, включително разкриване на лични данни в медиите, публикуване в информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по друг начин;
2.12. Трансгранично предаване на лични данни - предаване на лични данни на територията на чужда държава на орган на чужда държава, чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице;
2.13. Унищожаване на лични данни - всякакви действия, в резултат на които личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможността за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на личните данни в информационната система за лични данни и (или) материалните носители на лични данни се унищожават.

3. Ограничения за купуване на гласова игра

3.1. Услугата определя ограничения за гласова игра. Ограничението е еквивалентът на ограничението за знаци за синтезиран говор. Лимитът на потребление за броя на озвучените знаци е зададен на https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Услугата е с тестова тарифа от 5 лимита. След регистрация и активиране на акаунта само през популярните пощенски услуги gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, вътрешният акаунт на потребителя се попълва безплатно с 1000 лимити.
3.3. Препоръчваме на Потребителя да използва 1000 безплатни лимити, издадени след регистрация (клауза 3.2), преди да плати, за да се увери, че Услугата напълно отговаря на очакванията на Потребителя.
3.4. Фактът на плащане от Потребителя потвърждава, че той е проверил работата на Услугата въз основа на резултатите от проверката, Услугата напълно отговаря на неговите очаквания (включително по отношение на възможностите и качеството на работа).
3.5. Фактът на закупуване на Лимити е потвърждение, че Потребителят е доволен от качеството на озвучаването и е готов да използва напълно лимита, предоставен от Лимитите за озвучаване на текста.
3.6. Не се възстановяват средства за неизразходвани лимити, тъй като закупуването на произволен брой лимити потвърждава намерението те да бъдат използвани напълно за точкуване на файлове.
3.7. Услугата съхранява озвучените файлове на регистрирания Потребител за последните 30 (тридесет) дни. За нерегистрирани потребители файловете се съхраняват 24 часа. Историята на файловете за регистрирани потребители, по-стари от 30 (тридесет) дни, се изтрива безвъзвратно от базата данни на Услугата и не е достъпна нито за Потребителя, нито за администрацията на Услугата.
3.8. Заявката за връщане трябва да бъде изпратена в рамките на 24 часа след покупката. Използването не трябва да надвишава 3000 знака. Всяка цена, при която изразходвате повече от 3000 знака, не подлежи на възстановяване.

4. Използване на изговорен текст


4.1. Няма ограничения за използване на речта, която сте произнесли чрез услугата https://speechgen.io/. Имате пълното право да се разпореждате с получения файл, без никакви ограничения, включително за търговска употреба. При това обаче не трябва да нарушавате авторските права за самия текст.

5. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

5.1. Имейл адрес;
5.2. Сайтът също така събира и обработва анонимизирани данни за посетителите (включително бисквитки) с помощта на интернет статистически услуги (Google Analytics и други).
5.3. Горните данни по-нататък в текста на Политиката са обединени от общото понятие Лични данни.

6. Цели на обработване на лични данни

6.1. Целта на обработката на личните данни на Потребителя е информиране на Потребителя чрез изпращане на имейли; сключване, изпълнение и прекратяване на граждански договори; предоставяне на достъп на Потребителя до услуги, информация и/или материали, съдържащи се на уебсайта; Купете дигитален продукт под формата на монети в speechgen.io.
6.2. Също така, Операторът има право да изпраща на Потребителя известия за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже получаването на информационни съобщения, като изпрати имейл до Оператора на имейл адрес speechgen.io@gmail.com с бележка “Отказ от уведомяване за нови продукти и услуги и специални оферти”.
6.3. Анонимизирани потребителски данни, събрани с помощта на услуги за интернет статистика, се използват за събиране на информация за действията на потребителите на сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.

7. Правно основание за обработване на лични данни

7.1. Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако са попълнени и/или изпратени от Потребителя самостоятелно чрез специални форми, разположени на уебсайта https://speechgen.io/. Чрез попълване на съответните формуляри и/или изпращане на своите лични данни до Оператора, Потребителят се съгласява с тази Политика.
7.2. Операторът обработва анонимизирани данни за Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на Потребителя (разрешено е съхраняването на бисквитки и използването на JavaScript технология).

7.3. Необходимите бисквитки са необходими, за да се активират основните функции на този сайт, като например осигуряване на сигурно влизане или коригиране на вашите предпочитания за съгласие. Тези бисквитки не съхраняват никакви лични данни.

7.4. Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта. Тези бисквитки помагат да се предостави информация за показатели като брой посетители, степен на отпадане, източник на трафик и др.

3. Ограничения за купуване на гласова игра

3.1. Услугата определя ограничения за гласова игра. Ограничението е еквивалентът на ограничението за знаци за синтезиран говор. Лимитът на потребление за броя на озвучените знаци е зададен на https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Услугата е с тестова тарифа от 5 лимита. След регистрация и активиране на акаунта само през популярните пощенски услуги gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, вътрешният акаунт на потребителя се попълва безплатно с 1000 лимити.
3.3. Препоръчваме на Потребителя да използва 1000 безплатни лимити, издадени след регистрация (клауза 3.2), преди да плати, за да се увери, че Услугата напълно отговаря на очакванията на Потребителя.
3.4. Фактът на плащане от Потребителя потвърждава, че той е проверил работата на Услугата въз основа на резултатите от проверката, Услугата напълно отговаря на неговите очаквания (включително по отношение на възможностите и качеството на работа).
3.5. Фактът на закупуване на Лимити е потвърждение, че Потребителят е доволен от качеството на озвучаването и е готов да използва напълно лимита, предоставен от Лимитите за озвучаване на текста.
3.6. Не се възстановяват средства за неизразходвани лимити, тъй като закупуването на произволен брой лимити потвърждава намерението те да бъдат използвани напълно за точкуване на файлове.
3.7. Услугата съхранява озвучените файлове на регистрирания Потребител за последните 30 (тридесет) дни. За нерегистрирани потребители файловете се съхраняват 24 часа. Историята на файловете за регистрирани потребители, по-стари от 30 (тридесет) дни, се изтрива безвъзвратно от базата данни на Услугата и не е достъпна нито за Потребителя, нито за администрацията на Услугата.
3.8. Заявката за връщане трябва да бъде изпратена в рамките на 24 часа след покупката. Използването не трябва да надвишава 3000 знака. Всяка цена, при която изразходвате повече от 3000 знака, не подлежи на възстановяване.

4. Използване на изговорен текст


4.1. Няма ограничения за използване на речта, която сте произнесли чрез услугата https://speechgen.io/. Имате пълното право да се разпореждате с получения файл, без никакви ограничения, включително за търговска употреба. При това обаче не трябва да нарушавате авторските права за самия текст.

5. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

5.1. Имейл адрес;
5.2. Сайтът също така събира и обработва анонимизирани данни за посетителите (включително бисквитки) с помощта на интернет статистически услуги (Google Analytics и други).
5.3. Горните данни по-нататък в текста на Политиката са обединени от общото понятие Лични данни.

6. Цели на обработване на лични данни

6.1. Целта на обработката на личните данни на Потребителя е информиране на Потребителя чрез изпращане на имейли; сключване, изпълнение и прекратяване на граждански договори; предоставяне на достъп на Потребителя до услуги, информация и/или материали, съдържащи се на уебсайта; Купете дигитален продукт под формата на монети в speechgen.io.
6.2. Също така, Операторът има право да изпраща на Потребителя известия за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже получаването на информационни съобщения, като изпрати имейл до Оператора на имейл адрес speechgen.io@gmail.com с бележка “Отказ от уведомяване за нови продукти и услуги и специални оферти”.
6.3. Анонимизирани потребителски данни, събрани с помощта на услуги за интернет статистика, се използват за събиране на информация за действията на потребителите на сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.

7. Правно основание за обработване на лични данни

7.1. Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако са попълнени и/или изпратени от Потребителя самостоятелно чрез специални форми, разположени на уебсайта https://speechgen.io/. Чрез попълване на съответните формуляри и/или изпращане на своите лични данни до Оператора, Потребителят се съгласява с тази Политика.
7.2. Операторът обработва анонимизирани данни за Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на Потребителя (разрешено е съхраняването на бисквитки и използването на JavaScript технология).

7.3. Необходимите бисквитки са необходими, за да се активират основните функции на този сайт, като например осигуряване на сигурно влизане или коригиране на вашите предпочитания за съгласие. Тези бисквитки не съхраняват никакви лични данни.

7.4. Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта. Тези бисквитки помагат да се предостави информация за показатели като брой посетители, степен на отпадане, източник на трафик и др.

Използваме Cookie, за да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Научете повече: Политика за поверителност

Приемане на Cookies