Zásady ochrany osobních údajů SpeechGen

1. Obecná ustanovení

1.1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci své činnosti stanoví dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobní a rodinné tajemství.
1.2. Tyto zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek https:/ /speechgen.io/.

2. Základní pojmy používané v Zásadách

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
2.2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (kromě případů, kdy je zpracování nezbytné pro upřesnění osobních údajů);
2.3. Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, zajišťující jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://speechgen.io/;
2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a zajišťující jejich zpracování informačními technologiemi a technickými prostředky;
2.5. Depersonalizace osobních údajů – úkony, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit vlastnictví osobních údajů konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, evidence, systematizace, shromažďování, ukládání, objasňování (aktualizace, změny), vytěžování , použití, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupnění), depersonalizace, blokování, výmaz, zničení osobních údajů;
2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami organizující a (nebo) provádějící zpracování osobních údajů, jakož i určování účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů být zpracovány, úkony (operace) prováděné s osobními údaji;
2.8. Osobní údaje – veškeré informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného Uživatele webu https://speechgen.io/;
2.9. Uživatel – každý návštěvník webu https://speechgen.io/;
2.10. Poskytování osobních údajů - úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
2.11. Šíření osobních údajů - jakékoli jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předání osobních údajů) nebo k seznámení se s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů v médiích, zveřejnění v informační a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jiným způsobem;
2.12. Přeshraniční přenos osobních údajů - předání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické nebo zahraniční právnické osobě;
2.13. Likvidace osobních údajů - veškeré úkony, v jejichž důsledku jsou osobní údaje nenávratně zlikvidovány s nemožností další obnovy obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) jsou zničeny hmotné nosiče osobních údajů.

3. Nákup limitů hlasového ovládání

3.1. Služba stanovuje limity pro hlasové vystupování. Limit je ekvivalentem limitu počtu znaků pro převod textu na řeč. Limit spotřeby pro počet mluvených znaků je nastaven na https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Služba má testovací tarif 5 Limitů. Po registraci a aktivaci účtu pouze prostřednictvím populárních poštovních služeb gmail.com, yahoo.com, hotmail.com je interní účet uživatele zdarma doplněn limity 1000.
3.3. Doporučujeme, aby Uživatel před zaplacením využil 1000 bezplatných Limitů vydaných po registraci (bod 3.2), aby se ujistil, že Služba plně splní očekávání Uživatele.
3.4. Skutečnost zaplacení Uživatelem potvrzuje, že na základě výsledků kontroly zkontroloval provoz Služby, Služba plně splňuje jeho očekávání (včetně možností a kvality práce).
3.5. Skutečnost zakoupení Limitů je potvrzením, že Uživatel je spokojen s kvalitou hlasového projevu a je připraven plně využít limit daný Limity pro hlasový projev textu.
3.6. Za nevyčerpané limity se nevrací peníze, protože zakoupením libovolného počtu limitů se potvrzuje záměr je plně využít pro bodování souborů.
3.7. Služba uchovává hlasové soubory registrovaného uživatele za posledních 30 (třicet) dní. Pro neregistrované uživatele jsou soubory uloženy po dobu 24 hodin. Historie souborů pro registrované uživatele starší 30 (třiceti) dnů je nenávratně smazána z databáze Služby a není dostupná Uživateli ani správě Služby.

4. Použití mluveného textu


4.1. Neexistují žádná omezení pro použití řeči, kterou jste namluvili prostřednictvím služby https://speechgen.io/. Máte plné právo nakládat s přijatým souborem bez jakýchkoli omezení, včetně komerčního použití. Přitom však nesmíte porušovat autorská práva k samotnému textu.

5. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Uživatele

5.1. E-mailová adresa;
5.2. Stránka také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Google Analytics a další).
5.3. Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecný pojem Osobní údaje.

6. Účely zpracování osobních údajů

6.1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informování Uživatele prostřednictvím e-mailů; uzavírání, provádění a ukončování občanskoprávních smluv; poskytování přístupu Uživateli ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách; Kupte si digitální produkt ve formě mincí na speechgen.io.
6.2. Provozovatel má rovněž právo zasílat Uživateli upozornění na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé akce. Uživatel může vždy odmítnout zasílání informačních zpráv zasláním e-mailu Provozovateli na e-mailovou adresu speechgen.io@gmail.com s poznámkou „Odmítnutí upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky“.
6.3. Anonymizovaná uživatelská data shromážděná pomocí internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, zlepšování kvality webu a jeho obsahu.

7. Právní základ pro zpracování osobních údajů

7.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách https://speechgen.io/. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů Provozovateli vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Zásadami.
7.2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).

7.3. Nezbytné soubory cookie jsou nutné k aktivaci základních funkcí tohoto webu, jako je poskytování zabezpečeného přihlášení nebo úprava předvoleb souhlasu. Tyto soubory cookie neukládají žádné údaje umožňující osobní identifikaci.

7.4. Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako je počet návštěvníků, míra okamžitého opuštění, zdroj návštěvnosti atd.

8. Postup při shromažďování, uchovávání, předávání a dalších typech zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna prostřednictvím provedení právních, organizačních a technických opatření nezbytných k plnému souladu s požadavky aktuální legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.
8.1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.
8.2. Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy, za žádných okolností, předány třetím stranám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuální legislativy.
8.3. V případě nepřesností v osobních údajích je může Uživatel aktualizovat samostatně zasláním upozornění Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele support@speechgen.io s označením „Aktualizace osobních údajů“.
8.4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele admin@speechgen.io s poznámkou “Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů&rdquo. ;.

9. Přeshraniční přenos osobních údajů

9.1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů se provozovatel musí ujistit, že cizí stát, na jehož území má osobní údaje předávat, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
9.2. Přeshraniční předávání osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů k přeshraničnímu předávání jeho osobních údajů a/nebo uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.

10. Účet

10.1. Je zakázáno vytvářet více účtů.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Uživatel může obdržet jakékoli upřesnění k otázkám zájmu ohledně zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele na e-mailu admin@speechgen.io.
11.2. Tento dokument bude reflektovat veškeré změny zásad zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele. Zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.

Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Další informace: Zásady ochrany osobních údajů

Přijmout soubory cookie