Privatumo politika SpeechGen

, 18-01-2024

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Operatorius kaip svarbiausią tikslą ir savo veiklos įgyvendinimo sąlygą nustato žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių, vykdant asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi, įskaitant teises į privatumą, asmeninę ir šeimos paslaptį.
1.2. Ši operatoriaus politika dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau - Politika) taikoma visai informacijai, kurią operatorius gali gauti apie lankytojus svetainėje https://speechgen.io/lt/.

2. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos

2.1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant kompiuterines technologijas;
2.2. Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkymas būtinas siekiant patikslinti asmens duomenis);
2.3. Interneto svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresu https://speechgen.io/lt/
2.4. Asmens duomenų informacinė sistema – asmens duomenų visuma, esanti duomenų bazėse, teikianti jų tvarkymą informacinėmis technologijomis ir techninėmis priemonėmis;
2.5. Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių, nenaudojant papildomos informacijos, neįmanoma nustatyti asmens duomenų nuosavybės teisės konkrečiam Vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui;
2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), ištraukimą. , asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, trynimas, sunaikinimas;
2.7. Operatorius – valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis ar fizinis asmuo, savarankiškai arba kartu su kitais asmenimis, organizuojantis ir (ar) vykdantis asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtį. būti tvarkomi, atliekami veiksmai (operacijos) su asmens duomenimis;
2.8. Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu arba identifikuojamu svetainės https://speechgen.io/lt/ Vartotoju;
2.9. Vartotojas – bet kuris svetainės https://speechgen.io/lt/ lankytojas;
2.10. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui ar tam tikram asmenų ratui;
2.11. Asmens duomenų skleidimas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba supažindinti su neriboto skaičiaus asmenų asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, paskelbimą informacinių ir telekomunikacijų tinklų ar prieigos prie asmens duomenų suteikimas kitu būdu;
2.12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas – asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam ar užsienio juridiniam asmeniui;
2.13. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys sunaikinami neatšaukiamai, kai nebegalima toliau atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (ar) sunaikinami esminiai asmens duomenų nešėjai.

3. Balso veikimo apribojimų pirkimas

3.1. Paslauga nustato balso veikimo ribas. Riba yra teksto į kalbą simbolių apribojimo ekvivalentas. Ribotas įgarsintų simbolių suvartojimo rodiklis nustatytas adresu https://speechgen.io/lt/pricing/.
3.2. Paslaugos bandomasis tarifas yra 5 Limitai. Užsiregistravus ir suaktyvinus paskyrą tik per populiarias pašto paslaugas gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, vartotojo vidinė paskyra nemokamai pasipildo 1000 Limitų.
3.3. Rekomenduojame Naudotojui prieš mokant pasinaudoti 1000 nemokamų Limitų, išduotų po registracijos (3.2 punktas), kad įsitikintumėte, jog Paslauga visiškai atitinka Vartotojo lūkesčius.
3.4. Vartotojo apmokėjimo faktas patvirtina, kad jis patikrino Paslaugos veikimą pagal patikrinimo rezultatus, Paslauga visiškai atitinka jo lūkesčius (tame tarpe ir pagal galimybes bei darbo kokybę).
3.5. Limitų įsigijimo faktas yra patvirtinimas, kad Vartotojas yra patenkintas balso atlikimo kokybe ir yra pasirengęs pilnai išnaudoti Limitų numatytą limitą teksto vaidinimui balsu.
3.6. Lėšos už nepanaudotus Limitus negrąžinamos, nes bet kokio limito skaičiaus įsigijimas patvirtina ketinimą juos pilnai panaudoti failams vertinti.
3.7. Paslauga saugo paskutinių 30 (trisdešimties) dienų registruoto Vartotojo balsus. Neregistruotiems vartotojams failai saugomi 24 valandas. Senesnių nei 30 (trisdešimties) dienų registruotų vartotojų failų istorija yra negrįžtamai ištrinta iš Paslaugos duomenų bazės ir neprieinama nei Vartotojui, nei Paslaugos administracijai.
3.8. Prašymas grąžinti turi būti pateiktas per 24 valandas nuo pirkimo. Naudojama ne daugiau kaip 3000 simbolių. Bet koks tarifas, kai išleidžiate daugiau nei 3000 simbolių, negrąžinamas.

4. Sakyto teksto naudojimas


4.1. Nėra jokių apribojimų naudoti kalbą, kurią išsakėte per paslaugą https://speechgen.io/lt/. Jūs turite visas teises disponuoti gauta byla be jokių apribojimų, įskaitant komercinį naudojimą. Tačiau tai darydami neturite pažeisti paties teksto autorių teisių.

4.2 Turinio reikalavimai

 • Visas turinys, išleistas naudojant teksto į kalbą integravimą ir susijusius metaduomenis, turi būti iš pradžių sukurtas leidėjo, turintis atitinkamą trečiosios šalies teisių turėtojo licenciją, naudojamas taip, kaip leidžia teisių turėtojas, arba kitaip, kaip leidžia įstatymai. Tik jūs esate atsakingi už tai, kad turėtumėte atitinkamas teises į visą turinį, kurį įvedėte į teksto į kalbą paslaugą.
 • Ši paslauga neturi būti naudojama siekiant imituoti politikų ar vyriausybės pareigūnų balsą ar įvaizdį, net jei jie sutinka.

4.3 Teksto į kalbą funkcija turi:

 • atskleisti naudotojams sintetinį balsų, vaizdų ir (arba) vaizdo įrašų pobūdį, kad naudotojai nebūtų apgauti ar apgauti —arba negalėtų išjuokti kitų, kad jie įtikėtų, kad bendrauja su tikru asmeniu; ir
 • palaikykite atsiliepimų kanalą, leidžiantį paslaugos naudotojams pranešti apie problemas, susijusias su paslauga, ir užtikrinti, kad problemas, apie kurias pranešta, spręstumėte pagrįstai.

4.4. Teksto į kalbą funkcija negali būti naudojama:

 • apgauti arba tyčia dezinformuoti žmones;
 • siekiant melagingai reklamuotis;
 • teigti, kad yra bet kuris asmuo, įmonė, vyriausybinė institucija ar subjektas be aiškaus leidimo pateikti tokį pareiškimą;
 • apsimesti bet kuriuo asmeniu be aiškaus leidimo, įskaitant informacijos ar privilegijų įgijimą;
 • siekiant padidinti turinio autoritetą arba patikimumą, susijusį su finansiniais, sveikatos, teisiniais, politiniais ar dvasiniais klausimais;
 • kurti, kurstyti arba užmaskuoti neapykantą, diskriminaciją, šmeižtą, terorizmą ar smurtinius veiksmus;
 • programose, kuriose yra seksualinio pobūdžio;
 • išnaudoti ar manipuliuoti vaikais;
 • neprašytiems telefono skambučiams, masiniam bendravimui, įrašams ar žinutėms atlikti;
 • užmaskuoti politines pozicijas ar politines ideologijas; arba
 • platinti nepriskirtą turinį arba klaidingai pateikti šaltinius.

5. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis

5.1. El. pašto adresas;
5.2. Svetainėje taip pat renkami ir apdorojami anoniminiai duomenys apie lankytojus (įskaitant slapukus), naudojant interneto statistikos paslaugas (Google Analytics ir kt.).
5.3. Aukščiau pateiktus duomenis toliau Politikos tekste vienija bendra Asmens duomenų samprata.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

6.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas – informuoti Vartotoją siunčiant el. civilinių sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas; Suteikti Vartotojui prieigą prie svetainėje esančių paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos; Įsigykite skaitmeninį produktą monetų pavidalu adresu speechgen.io.
6.2. Taip pat Operatorius turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, atsiųsdamas Operatoriui elektroninį laišką el. pašto adresu speechgen.io@gmail.com su užrašu „Atsisakymas pranešti apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus“.
6.3. Anonimizuoti Vartotojo duomenys, surinkti naudojant interneto statistikos paslaugas, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės ir jos turinio kokybei gerinti.

7. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

7.1. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos užpildo ir (arba) išsiunčia Vartotojas savarankiškai, naudodamas specialias formas, esančias svetainėje https://speechgen.io/lt/. Naudotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir/ar siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, sutinka su šia Politika.
7.2. Operatorius apdoroja anoniminius duomenis apie Naudotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų saugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).

7.3. Būtini slapukai reikalingi norint įgalinti pagrindines šios svetainės funkcijas, tokias kaip saugaus prisijungimo užtikrinimas arba sutikimo nuostatų koregavimas. Šie slapukai nesaugo jokių asmenį identifikuojančių duomenų.

7.4. Analitiniai slapukai naudojami siekiant suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda teikti informaciją apie tokius rodiklius kaip lankytojų skaičius, atmetimo rodiklis, srauto šaltinis ir kt.

8. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka

Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje.
8.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.
8.2. Vartotojo asmens duomenys niekada, jokiomis aplinkybėmis, nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu.
8.3. Atsiradus asmens duomenų netikslumams, Vartotojas gali juos atnaujinti savarankiškai, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą Operatoriaus elektroninio pašto adresu support@speechgen.io su užrašu „Asmens duomenų atnaujinimas“.
8.4. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis yra neribotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą el. paštu Operatoriaus el. pašto adresu admin@speechgen.io su užrašu „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas&ldquo ;.

9. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas

9.1. Prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, operatorius turi įsitikinti, kad užsienio valstybė, į kurios teritoriją numatoma perduoti asmens duomenis, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
9.2. Asmens duomenų perdavimas tarpvalstybiniu mastu aukščiau nurodytų reikalavimų neatitinkančių užsienio valstybių teritorijoje gali būti vykdomas tik gavus rašytinį asmens duomenų subjekto sutikimą dėl tarpvalstybinio jo asmens duomenų perdavimo ir (arba) sutarties, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas, vykdymas.

10. Paskyra

10.1. Draudžiama kurti kelias paskyras.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekęs su Operatoriumi el. paštu support@speechgen.io.
11.2. Šiame dokumente atsispindės bet kokie Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol ji nebus pakeista nauja versija.

Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią patirtį mūsų svetainėje. Sužinokite daugiau: Privatumo politika

Priimti Cookies