Πολιτική απορρήτου SpeechGen

1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Ο χειριστής θέτει ως σημαντικότερο στόχο και προϋπόθεση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του την τήρηση των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών και οικογενειακών μυστικών.
1.2. Η πολιτική αυτού του Χειριστή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής η Πολιτική) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο Διαχειριστής σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου https:/ /speechgen.io/.

2. Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Πολιτική

2.1. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών;
2.2. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων - προσωρινός τερματισμός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εκτός από περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αποσαφήνιση προσωπικών δεδομένων);
2.3. Ιστότοπος - ένα σύνολο γραφικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και προγραμμάτων υπολογιστών και βάσεων δεδομένων, που διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητά τους στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση δικτύου https://speechgen.io/;
2.4. Σύστημα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων - ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων και παρέχουν επεξεργασία τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνικών μέσων·
2.5. Αποπροσωποποίηση προσωπικών δεδομένων - ενέργειες ως αποτέλεσμα των οποίων είναι αδύνατο να προσδιοριστεί χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών η ιδιοκτησία των προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένο χρήστη ή άλλο υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.
2.6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται χρησιμοποιώντας εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων εργαλείων με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, διευκρίνισης (ενημέρωση, αλλαγή), εξαγωγής , χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων·
2.7. Διαχειριστής - κρατικός φορέας, δημοτικός φορέας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα ή από κοινού με άλλα πρόσωπα που οργανώνουν και (ή) εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και καθορίζουν τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων υπόκεινται σε επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα·
2.8. Προσωπικά δεδομένα - κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο Χρήστη του ιστότοπου https://speechgen.io/;
2.9. Χρήστης - οποιοσδήποτε επισκέπτης στον ιστότοπο https://speechgen.io/;
2.10. Παροχή προσωπικών δεδομένων - ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένο άτομο ή συγκεκριμένο κύκλο προσώπων·
2.11. Διάδοση προσωπικών δεδομένων - οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε έναν αόριστο κύκλο προσώπων (μεταφορά προσωπικών δεδομένων) ή στη γνωριμία με τα προσωπικά δεδομένα απεριόριστου αριθμού προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στα μέσα ενημέρωσης, δημοσίευσης σε δίκτυα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών ή παροχή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·
2.12. Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων - η μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην επικράτεια ξένου κράτους στην αρχή ξένου κράτους, ξένου φυσικού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου·
2.13. Καταστροφή προσωπικών δεδομένων - οποιεσδήποτε ενέργειες ως αποτέλεσμα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται αμετάκλητα με αδυναμία περαιτέρω αποκατάστασης του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων και (ή) καταστρέφονται υλικοί φορείς προσωπικών δεδομένων.

3. Αγορά ορίων φωνητικών ενεργειών

3.1. Η Υπηρεσία θέτει όρια για τη φωνητική δράση. Το Όριο είναι το ισοδύναμο του ορίου χαρακτήρων κειμένου σε ομιλία. Ο περιορισμός κατανάλωσης για τον αριθμό των χαρακτήρων που εκφράζονται ορίζεται στη διεύθυνση https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Η υπηρεσία έχει δοκιμαστικό τιμολόγιο 5 ορίων. Μετά την εγγραφή και την ενεργοποίηση του λογαριασμού μόνο μέσω των δημοφιλών υπηρεσιών αλληλογραφίας gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ο εσωτερικός λογαριασμός του χρήστη αναπληρώνεται δωρεάν με 2000 Όρια.
3.3. Συνιστούμε στον Χρήστη να χρησιμοποιήσει τα δωρεάν Όρια 2000 που εκδόθηκαν μετά την εγγραφή (ρήτρα 3.2) προτού πληρώσει για να βεβαιωθεί ότι η Υπηρεσία ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του Χρήστη.
3.4. Το γεγονός της πληρωμής από τον Χρήστη επιβεβαιώνει ότι έλεγξε τη λειτουργία της Υπηρεσίας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, η Υπηρεσία ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του (συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της ποιότητας εργασίας).
3.5. Το γεγονός της αγοράς των Ορίων αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο Χρήστης είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα της φωνητικής δράσης και είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πλήρως το όριο που προβλέπεται από τα Όρια για τη φωνητική δράση του κειμένου.
3.6. Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για Όρια που δεν έχουν δαπανηθεί, επειδή η αγορά οποιουδήποτε αριθμού ορίων επιβεβαιώνει την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουμε πλήρως για τη βαθμολόγηση αρχείων.
3.7. Η Υπηρεσία αποθηκεύει τα αρχεία φωνής του εγγεγραμμένου Χρήστη για τις τελευταίες 30 (τριάντα) ημέρες. Για μη εγγεγραμμένους χρήστες, τα αρχεία αποθηκεύονται για 24 ώρες. Το ιστορικό αρχείων για εγγεγραμμένους χρήστες ηλικίας άνω των 30 (τριάντα) ημερών διαγράφεται ανεπανόρθωτα από τη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας και δεν είναι διαθέσιμο ούτε στον χρήστη ούτε στη διαχείριση της Υπηρεσίας.

4. Χρήση προφορικού κειμένου


4.1. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της ομιλίας που έχετε εκφράσει μέσω της υπηρεσίας https://speechgen.io/. Έχετε κάθε δικαίωμα να διαθέσετε το ληφθέν αρχείο, χωρίς κανέναν περιορισμό, ακόμη και για εμπορική χρήση. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα για το ίδιο το κείμενο.

5. Ο χειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη

5.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
5.2. Ο ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης ανώνυμα δεδομένα σχετικά με επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των cookie) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων του Διαδικτύου (Google Analytics και άλλα).
5.3. Τα παραπάνω δεδομένα στο εξής στο κείμενο της Πολιτικής ενώνονται με τη γενική έννοια των Προσωπικών Δεδομένων.

6. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

6.1. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι η ενημέρωση του Χρήστη με την αποστολή email. σύναψη, εκτέλεση και καταγγελία αστικών συμβάσεων· παροχή στον Χρήστη πρόσβασης σε υπηρεσίες, πληροφορίες ή/και υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο· Αγοράστε ένα ψηφιακό προϊόν σε μορφή νομισμάτων στο speakgen.io.
6.2. Επίσης, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στον Χρήστη ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Ο χρήστης μπορεί πάντα να αρνηθεί τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων στέλνοντας στον Διαχειριστή ένα email στη διεύθυνση email speakgen.io@gmail.com με τη σημείωση “Άρνηση ειδοποίησης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ειδικές προσφορές”.
6.3. Τα ανώνυμα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων Διαδικτύου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες των Χρηστών στον ιστότοπο, τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπου και του περιεχομένου του.

7. Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

7.1. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο εάν αυτά συμπληρώνονται ή/και αποστέλλονται από τον Χρήστη ανεξάρτητα μέσω ειδικών φορμών που βρίσκονται στον ιστότοπο https://speechgen.io/. Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες ή/και στέλνοντας τα προσωπικά του δεδομένα στον Διαχειριστή, ο Χρήστης συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική.
7.2. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη, εάν επιτρέπεται στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του χρήστη (η αποθήκευση των cookies και η χρήση της τεχνολογίας JavaScript είναι ενεργοποιημένη).

8. Η διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και άλλων τύπων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
8.1. Ο χειριστής διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποκλείσει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.
8.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν θα μεταβιβαστούν ποτέ, σε καμία περίπτωση, σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
8.3. Σε περίπτωση ανακρίβειας στα προσωπικά δεδομένα, ο Χρήστης μπορεί να τα ενημερώσει ανεξάρτητα στέλνοντας μια ειδοποίηση στον Διαχειριστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαχειριστή support@speechgen.io με την ένδειξη "Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων".
8.4. Η περίοδος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι απεριόριστη. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση στον Διαχειριστή μέσω e-mail στη διεύθυνση email του Χειριστή admin@speechgen.io με τη σημείωση “Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων&rdquo ;.

9. Διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

9.1. Πριν από την έναρξη της διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ξένο κράτος, στο έδαφος του οποίου υποτίθεται ότι μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει αξιόπιστη προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9.2. Η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην επικράτεια ξένων κρατών που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων για τη διασυνοριακή διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων ή/και εκτέλεση συμφωνίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

10. Λογαριασμός

10.1. Απαγορεύεται η δημιουργία πολλών λογαριασμών.
11. Τελικές διατάξεις
11.1. Ο χρήστης μπορεί να λάβει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις για θέματα που ενδιαφέρουν σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή μέσω e-mail admin@speechgen.io.
11.2. Αυτό το έγγραφο θα αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή. Η πολιτική ισχύει επ' αόριστον μέχρι να αντικατασταθεί από μια νέα έκδοση.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μάθετε περισσότερα: Πολιτική απορρήτου

Αποδοχή cookies