Zásady ochrany osobných údajov SpeechGen

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ si ako svoj najdôležitejší cieľ a podmienku pre realizáciu svojej činnosti stanovuje dodržiavanie ľudských a občianskych práv a slobôd pri spracúvaní jeho osobných údajov vrátane ochrany práv na súkromie, osobné a rodinné tajomstvo.
1,2. Tieto Zásady Prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov (ďalej len Zásady) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré môže Prevádzkovateľ získať o návštevníkoch webových stránok https://speechgen.io/

2. Základné pojmy používané v Zásadách

2.1. Automatizované spracovanie osobných údajov - spracovanie osobných údajov pomocou výpočtovej techniky;
2.2. Blokovanie osobných údajov – dočasné ukončenie spracúvania osobných údajov (okrem prípadov, kedy je spracúvanie nevyhnutné na objasnenie osobných údajov);
2.3. Webová stránka - súbor grafických a informačných materiálov, ako aj počítačových programov a databáz, zabezpečujúcich ich dostupnosť na internete na sieťovej adrese https://speechgen.io/;
2.4. Informačný systém osobných údajov - súbor osobných údajov obsiahnutých v databázach a zabezpečujúci ich spracovanie informačnými technológiami a technickými prostriedkami;
2.5. Depersonalizácia osobných údajov – úkony, v dôsledku ktorých nie je možné bez použitia dodatočných informácií určiť vlastníctvo osobných údajov konkrétnemu Používateľovi alebo inému subjektu osobných údajov;
2.6. Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek akcia (operácia) alebo súbor úkonov (operácií) vykonaných pomocou nástrojov automatizácie alebo bez použitia takýchto nástrojov s osobnými údajmi, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávania, objasňovania (aktualizácie, zmeny), extrakcie , používanie, prenos (distribúcia, poskytovanie, sprístupnenie), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, likvidácia osobných údajov;
2.7. Prevádzkovateľ - štátny orgán, orgán obce, právnická alebo fyzická osoba, samostatne alebo spoločne s inými osobami, ktoré organizujú a (alebo) vykonávajú spracúvanie osobných údajov, ako aj určujú účely spracúvania osobných údajov, zloženie osobných údajov až po byť spracované, úkony (operácie) vykonané s osobnými údajmi;
2.8. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo konkrétneho alebo identifikovateľného Používateľa webovej stránky https://speechgen.io/;
2.9. Používateľ – každý návštevník webovej stránky https://speechgen.io/;
2.10. Poskytovanie osobných údajov – úkony zamerané na sprístupnenie osobných údajov určitej osobe alebo určitému okruhu osôb;
2.11. Šírenie osobných údajov - akékoľvek úkony smerujúce k sprístupneniu osobných údajov neurčitému okruhu osôb (prenos osobných údajov) alebo k oboznámeniu sa s osobnými údajmi neobmedzeného počtu osôb, vrátane zverejňovania osobných údajov v médiách, zverejnenia v informačné a telekomunikačné siete alebo poskytovanie prístupu k osobným údajom iným spôsobom;
2.12. Cezhraničný prenos osobných údajov - prenos osobných údajov na územie cudzieho štátu orgánu cudzieho štátu, zahraničnej fyzickej alebo zahraničnej právnickej osobe;
2.13. Likvidácia osobných údajov - akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých sú osobné údaje nenávratne zničené s nemožnosťou ďalšej obnovy obsahu osobných údajov v informačnom systéme osobných údajov a (alebo) sú zničené hmotné nosiče osobných údajov.

3. Nákup limitov hlasového ovládania

3.1. Služba stanovuje limity pre hlasové vystupovanie. Limit je ekvivalentom limitu pre prevod textu na reč. Limit spotreby pre počet nahovorených znakov je nastavený na https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Služba má skúšobnú tarifu 5 Limitov. Po registrácii a aktivácii účtu iba prostredníctvom obľúbených poštových služieb gmail.com, yahoo.com, hotmail.com sa interný účet používateľa bezplatne doplní limitmi 1000.
3.3. Odporúčame, aby Používateľ pred zaplatením využil 1 000 bezplatných Limitov vydaných po registrácii (odsek 3.2), aby sa uistil, že Služba plne spĺňa očakávania Používateľa.
3.4. Skutočnosť zaplatenia Používateľom potvrdzuje, že na základe výsledkov kontroly skontroloval fungovanie Služby, Služba plne spĺňa jeho očakávania (aj z hľadiska možností a kvality práce).
3.5. Skutočnosť zakúpenia Limitov je potvrdením, že Užívateľ je spokojný s kvalitou hlasového prejavu a je pripravený plne využiť limit daný Limitmi na hlasové prejavy textu.
3.6. Za nevyčerpané limity sa nevracajú peniaze, pretože zakúpením ľubovoľného počtu limitov sa potvrdzuje úmysel ich plne využiť na bodovanie súborov.
3.7. Služba uchováva hlasové súbory registrovaného používateľa za posledných 30 (tridsať) dní. Pre neregistrovaných používateľov sú súbory uložené 24 hodín. História súborov pre registrovaných užívateľov starších ako 30 (tridsať) dní je nenávratne vymazaná z databázy Služby a nie je dostupná Užívateľovi ani administrácii Služby.
3.8. Žiadosť o vrátenie je potrebné odoslať do 24 hodín od nákupu. Použitie by nemalo presiahnuť 3000 znakov. Akákoľvek sadzba, pri ktorej miniete viac ako 3 000 znakov, je nevratná.

4. Používanie hovoreného textu


4.1. Neexistujú žiadne obmedzenia na používanie reči, ktorú ste vyjadrili prostredníctvom služby https://speechgen.io/. Máte plné právo nakladať s prijatým súborom bez akýchkoľvek obmedzení, a to aj na komerčné použitie. Pritom však nesmiete porušiť autorské práva na samotný text.

4.2 Požiadavky na obsah

 • Všetok obsah zverejnený prostredníctvom vašej integrácie prevodu textu na reč a súvisiace metadáta musí byť pôvodne vytvorený vydavateľom, musí mať príslušnú licenciu od držiteľa práv tretej strany, musí byť použitý v súlade s povolením držiteľa práv alebo inak povolený zákonom. Je vašou výhradnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste mali príslušné práva na všetok obsah, ktorý vložíte do služby prevodu textu na reč.
 • Táto služba sa nesmie používať na simuláciu hlasu alebo obrazu politikov alebo vládnych úradníkov, a to ani s ich súhlasom.

4.3 Vaša funkcia prevodu textu na reč musí:

 • odhaliť syntetickú povahu hlasov, obrázkov a/alebo videí používateľom tak, aby používatelia pravdepodobne neboli oklamaní alebo oklamaní – alebo aby si ostatní mohli žartovať – aby uverili, že komunikujú so skutočnou osobou; a
 • podporte kanál spätnej väzby, ktorý umožňuje používateľom služby hlásiť problémy so službou a zabezpečiť, aby ste nahlásené problémy riešili primeraným spôsobom.

4.4. Vaša funkcia prevodu textu na reč sa nesmie používať:

 • klamať alebo zámerne dezinformovať ľudí;
 • na účely falošnej reklamy;
 • tvrdiť, že pochádza od akejkoľvek osoby, spoločnosti, vládneho orgánu alebo subjektu bez výslovného povolenia na takéto vyhlásenie;
 • vydávať sa za akúkoľvek osobu bez výslovného povolenia, vrátane získavania informácií alebo privilégií;
 • na zvýšenie autority alebo dôveryhodnosti obsahu v súvislosti s finančnými, zdravotnými, právnymi, politickými alebo duchovnými záležitosťami;
 • na vytváranie, podnecovanie alebo maskovanie nenávistných prejavov, diskriminácie, ohovárania, terorizmu alebo násilných činov;
 • v aplikáciách, ktoré sú sexuálne explicitné;
 • zneužívať alebo manipulovať s deťmi;
 • na uskutočňovanie nevyžiadaných telefonátov, hromadnej komunikácie, príspevkov alebo správ;
 • zamaskovať politické pozície alebo politické ideológie; alebo
 • na šírenie nepriradeného obsahu alebo skresľovania zdrojov.

5. Prevádzkovateľ môže spracúvať nasledovné osobné údaje Užívateľa

5.1. E-mailová adresa;
5.2. Stránka tiež zhromažďuje a spracováva anonymizované údaje o návštevníkoch (vrátane cookies) pomocou internetových štatistických služieb (Google Analytics a iné).
5.3. Vyššie uvedené údaje ďalej v texte Zásad spája všeobecný pojem Osobné údaje.

6. Účely spracúvania osobných údajov

6.1. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa je informovanie Užívateľa zasielaním emailov; uzatváranie, vykonávanie a ukončovanie občianskoprávnych zmlúv; poskytovanie prístupu Používateľovi k službám, informáciám a/alebo materiálom obsiahnutým na webovej stránke; Kúpte si digitálny produkt vo forme mincí na speechgen.io.
6.2. Prevádzkovateľ má tiež právo zasielať Používateľovi upozornenia na nové produkty a služby, špeciálne ponuky a rôzne akcie. Užívateľ môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie informačných správ zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu speechgen.io@gmail.com s poznámkou “Odmietnutie informovania o nových produktoch a službách a špeciálnych ponukách”.
6.3. Anonymizované používateľské údaje zhromaždené pomocou internetových štatistických služieb sa používajú na zhromažďovanie informácií o činnostiach používateľov na stránke, zlepšenie kvality stránky a jej obsahu.

7. Právny základ spracúvania osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa iba v prípade, ak ich vyplní a/alebo odošle Užívateľ samostatne prostredníctvom špeciálnych formulárov umiestnených na stránke https://speechgen.io/. Používateľ vyplnením príslušných formulárov a/alebo odoslaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi vyjadruje súhlas s týmito Zásadami.
7.2. Prevádzkovateľ spracúva anonymizované údaje o Používateľovi, ak je to povolené v nastaveniach prehliadača Používateľa (ukladanie cookies a používanie technológie JavaScript je povolené).

7.3. Nevyhnutné súbory cookie sú potrebné na aktiváciu základných funkcií tejto stránky, ako je poskytovanie bezpečného prihlásenia alebo úprava preferencií súhlasu. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

7.4. Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď.

8. Postup pri zhromažďovaní, uchovávaní, prenose a iných druhoch spracúvania osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom je zabezpečená vykonaním právnych, organizačných a technických opatrení nevyhnutných na úplný súlad s požiadavkami aktuálnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.
8.1. Prevádzkovateľ zaisťuje bezpečnosť osobných údajov a prijíma všetky možné opatrenia, aby vylúčil prístup k osobným údajom neoprávnených osôb.
8.2. Osobné údaje Užívateľa nebudú nikdy, za žiadnych okolností, odovzdané tretím stranám, okrem prípadov súvisiacich s implementáciou aktuálnej legislatívy.
8.3. V prípade nepresností v osobných údajoch ich môže Používateľ aktualizovať samostatne zaslaním oznámenia Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa support@speechgen.io s označením „Aktualizácia osobných údajov“.
8.4. Doba spracovania osobných údajov je neobmedzená. Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia Prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu Prevádzkovateľa admin@speechgen.io s poznámkou &dquo;Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov&rdquo ;.

9. Cezhraničný prenos osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ sa musí pred začatím cezhraničného prenosu osobných údajov uistiť, že cudzí štát, na územie ktorého má osobné údaje prenášať, poskytuje spoľahlivú ochranu práv subjektov osobných údajov.
9.2. Cezhraničný prenos osobných údajov na území cudzích štátov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, je možné uskutočniť len v prípade, ak existuje písomný súhlas subjektu osobných údajov na cezhraničný prenos jeho osobných údajov a/alebo uzatvorenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov.

10. účet

10.1. Je zakázané vytvárať viacero účtov.
11. Záverečné ustanovenia
11.1. Používateľ môže obdržať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa otázok, ktoré ho zaujímajú v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov, kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu admin@speechgen.io.
11.2. Tento dokument bude odrážať akékoľvek zmeny v zásadách spracovania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa. Zásady sú platné na dobu neurčitú, kým nebudú nahradené novou verziou.

Používame cookies na zabezpečenie najlepšieho zážitku na našej webovej stránke. Dozvedieť sa viac: Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasiť Cookies