Politika privatnosti SpeechGen

, 30-11-2023

1. Opšte odredbe

1.1. Operater kao svoj najvažniji cilj i uslov za sprovođenje svojih aktivnosti postavlja poštovanje ljudskih i građanskih prava i sloboda u obradi njegovih ličnih podataka, uključujući i zaštitu prava na privatnost, lične i porodične tajne.
1.2. Ova politika Operatera u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu Politika) primenjuje se na sve informacije koje Operater može da dobije o posetiocima veb stranice https://speechgen.io/sr/.

2. Osnovni koncepti koji se koriste u Politici

2.1. Automatizovana obrada podataka o ličnosti - obrada podataka o ličnosti korišćenjem računarske tehnologije;
2.2. Blokiranje ličnih podataka - privremeni prekid obrade ličnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada neophodna radi razjašnjenja ličnih podataka);
2.3. Veb sajt - skup grafičkih i informacionih materijala, kao i računarskih programa i baza podataka, koji obezbeđuju njihovu dostupnost na Internetu na mrežnoj adresi https://speechgen.io/sr/;
2.4. Informacioni sistem ličnih podataka - skup ličnih podataka sadržanih u bazama podataka i obezbeđivanje njihove obrade informacionim tehnologijama i tehničkim sredstvima;
2.5. Depersonalizacija ličnih podataka - radnje usled kojih je nemoguće bez upotrebe dodatnih informacija utvrditi vlasništvo nad ličnim podacima određenom Korisniku ili drugom subjektu ličnih podataka;
2.6. Obrada ličnih podataka – svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) izvršenih pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, skladištenje, pojašnjenje (ažuriranje, izmenu), izdvajanje , korišćenje, prenos (distribucija, obezbeđivanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka;
2.7. Operater - državni organ, opštinski organ, pravno ili fizičko lice, samostalno ili zajedno sa drugim licima organizuje i (ili) vrši obradu ličnih podataka, kao i utvrđuje svrhe obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka do obrađivati, obavljati radnje (operacije) sa ličnim podacima;
2.8. Lični podaci – svaka informacija koja se direktno ili indirektno odnosi na određenog ili prepoznatljivog Korisnika veb stranice https://speechgen.io/sr/;
2.9. Korisnik - svaki posetilac veb stranice https://speechgen.io/sr/;
2.10. Pružanje ličnih podataka - radnje koje imaju za cilj otkrivanje ličnih podataka određenom licu ili određenom krugu lica;
2.11. Širenje ličnih podataka – sve radnje koje imaju za cilj otkrivanje ličnih podataka neograničenom krugu lica (prenos ličnih podataka) ili upoznavanje sa ličnim podacima neograničenog broja lica, uključujući objavljivanje ličnih podataka u medijima, objavljivanje u informacione i telekomunikacione mreže ili omogućavanje pristupa ličnim podacima na bilo koji drugi način;
2.12. Prekogranični prenos ličnih podataka - prenos ličnih podataka na teritoriju strane države organu strane države, stranog fizičkog ili stranog pravnog lica;
2.13. Uništavanje ličnih podataka – sve radnje usled kojih se lični podaci neopozivo uništavaju uz nemogućnost daljeg vraćanja sadržaja ličnih podataka u informacioni sistem ličnih podataka i (ili) uništavaju se materijalni nosioci ličnih podataka.

3. Kupovina ograničenja za glasovnu glumu

3.1. Usluga postavlja ograničenja za glasovnu glumu. Ograničenje je ekvivalentno ograničenju broja znakova za pretvaranje teksta u govor. Stopa ograničenja potrošnje za broj zvučnih znakova je postavljena na https://speechgen.io/sr/pricing/.
3.2. Usluga ima probnu tarifu od 5 limita. Nakon registracije i aktivacije naloga samo preko popularnih servisa pošte gmail.com, iahoo.com, hotmail.com, interni nalog korisnika se besplatno dopunjava sa 1000 limita.
3.3. Preporučujemo korisniku da koristi 1000 besplatnih limita izdatih nakon registracije (klauzula 3.2) pre plaćanja kako bi se uverio da Usluga u potpunosti ispunjava očekivanja Korisnika.
3.4. Činjenica plaćanja od strane Korisnika potvrđuje da je na osnovu rezultata provere proverio rad Servisa, da usluga u potpunosti ispunjava njegova očekivanja (uključujući i u pogledu mogućnosti i kvaliteta rada).
3.5. Činjenica kupovine Limita je potvrda da je Korisnik zadovoljan kvalitetom glasovne glume i spreman da u potpunosti iskoristi ograničenje predviđeno Limitima za glasovnu glumu teksta.
3.6. Nema refundacije za nepotrošene limite, jer kupovina bilo kog broja limita potvrđuje nameru da se oni u potpunosti koriste za bodovanje fajlova.
3.7. Servis čuva glasovne fajlove registrovanog Korisnika u poslednjih 30 (trideset) dana. Za neregistrovane korisnike, datoteke se čuvaju 24 sata. Istorija fajlova za registrovane korisnike starija od 30 (trideset) dana se nepovratno briše iz baze Servisa i nije dostupna ni Korisniku ni administraciji Servisa.
3.8. Zahtev za povrat se mora podneti u roku od 24 sata od kupovine. Upotreba ne bi trebalo da prelazi 3000 karaktera. Bilo koja stopa po kojoj potrošite više od 3000 znakova je nepovratna.

4. Korišćenje izgovorenog teksta


4.1. Nema ograničenja za korišćenje govora koji ste izgovorili preko usluge https://speechgen.io/sr/. Imate svako pravo da raspolažete primljenom datotekom, bez ikakvih ograničenja, uključujući i komercijalnu upotrebu. Međutim, pritom ne smete da kršite autorska prava za sam tekst.

5. Operater može da obrađuje sledeće lične podatke Korisnika

5.1. Adresa e-pošte;
5.2. Sajt takođe prikuplja i obrađuje anonimne podatke o posetiocima (uključujući kolačiće) koristeći usluge Internet statistike (Google analitika i drugi).
5.3. Navedene podatke u daljem tekstu u tekstu Politike objedinjuje opšti koncept Ličnih podataka.

6. Svrhe obrade ličnih podataka

6.1. Svrha obrade ličnih podataka Korisnika je informisanje Korisnika slanjem e-pošte; zaključivanje, izvršenje i raskid građanskih ugovora; pružanje korisniku pristupa uslugama, informacijama i/ili materijalima koji se nalaze na veb stranici; Kupite digitalni proizvod u obliku novčića na speakgen.io.
6.2. Takođe, Operater ima pravo da šalje Korisniku obaveštenja o novim proizvodima i uslugama, specijalnim ponudama i raznim događajima. Korisnik uvek može da odbije primanje informativnih poruka slanjem e-maila Operatoru na mejl adresu speakgen.io@gmail.com sa naznakom &ldkuo;Odbijanje obaveštenja o novim proizvodima i uslugama i specijalnim ponudama&rdkuo;.
6.3. Anonimizovani podaci o korisnicima prikupljeni korišćenjem usluga internet statistike koriste se za prikupljanje informacija o radnjama korisnika na sajtu, poboljšanje kvaliteta sajta i njegovog sadržaja.

7. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

7.1. Operater obrađuje lične podatke Korisnika samo ako ih popunjava i/ili šalje Korisnik samostalno putem posebnih formulara koji se nalaze na veb stranici https://speechgen.io/sr/. Popunjavanjem odgovarajućih formulara i/ili slanjem svojih ličnih podataka Operateru, Korisnik je saglasan sa ovom Politikom.
7.2. Operater obrađuje anonimizirane podatke o Korisniku ako je to dozvoljeno u podešavanjima pretraživača Korisnika (omogućeno je skladištenje kolačića i upotreba JavaScript tehnologije).

7.3. Neophodni kolačići su potrebni da bi se omogućile osnovne funkcije ovog sajta, kao što je obezbeđivanje bezbednog prijavljivanja ili prilagođavanje vaših preferencija za saglasnost. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične podatke.

7.4. Analitički kolačići se koriste za razumevanje načina na koji posetioci komuniciraju sa veb-sajtom. Ovi kolačići pomažu u pružanju informacija o pokazateljima kao što su broj posetilaca, stopa posete samo jedne stranice, izvor saobraćaja itd.

8. Postupak prikupljanja, čuvanja, prenosa i drugih vidova obrade podataka o ličnosti

Bezbednost podataka o ličnosti koje Operator obrađuje obezbeđuje se sprovođenjem zakonskih, organizacionih i tehničkih mera neophodnih za potpuno usaglašavanje sa zahtevima važećeg zakonodavstva u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
8.1. Operater obezbeđuje bezbednost ličnih podataka i preduzima sve moguće mere da isključi pristup ličnim podacima neovlašćenih lica.
8.2. Lični podaci Korisnika nikada, ni pod kojim okolnostima, neće biti preneti trećim licima, osim u slučajevima u vezi sa primenom važećeg zakonodavstva.
8.3. U slučaju netačnosti u ličnim podacima, Korisnik ih može samostalno ažurirati slanjem obaveštenja Operatoru na e-mail adresu Operatora support@speechgen.io sa naznakom „Ažuriranje ličnih podataka“.
8.4. Period obrade ličnih podataka je neograničen. Korisnik može u bilo kom trenutku opozvati svoju saglasnost za obradu ličnih podataka slanjem obaveštenja Operateru putem elektronske pošte na adresu e-pošte Operatera admin@speechgen.io sa naznakom &ldkuo;Opoziv pristanka na obradu ličnih podataka&rdkuo ;.

9. Prekogranični prenos ličnih podataka

9.1. Pre nego što započne prekogranični prenos podataka o ličnosti, operater mora da se uveri da strana država, na čiju teritoriju treba da prenese lične podatke, obezbedi pouzdanu zaštitu prava subjekata ličnih podataka.
9.2. Prekogranični prenos ličnih podataka na teritoriji stranih država koje ne ispunjavaju gore navedene uslove može se izvršiti samo ako postoji pismena saglasnost subjekta ličnih podataka za prekogranični prenos njegovih ličnih podataka i/ili izvršenje ugovora u kome je subjekt ličnih podataka strana.

10. Račun

10.1. Zabranjeno je kreiranje više naloga.
11. Završne odredbe
11.1. Korisnik može dobiti sva pojašnjenja o pitanjima od interesa u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka tako što će kontaktirati Operatera putem e-maila admin@speechgen.io.
11.2. Ovaj dokument će odražavati sve promene u politici obrade ličnih podataka od strane Operatera. Smernice važe neograničeno dok je ne zameni nova verzija.

Koristimo cookies kako bismo osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Saznajte više: Politika privatnosti

Prihvatite Cookies