Sekretesspolicy SpeechGen

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Operatören ställer som sitt viktigaste mål och villkor för genomförandet av sin verksamhet att iaktta mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter vid behandlingen av hans personuppgifter, inklusive skyddet av rätten till privatliv, personliga hemligheter och familjehemligheter.
1.2. Denna operatörs policy avseende behandling av personuppgifter (nedan kallad policyn) gäller all information som operatören kan få om besökare på webbplatsen https:/ /speechgen.io/.

2. Grundläggande begrepp som används i policyn

2.1. Automatiserad behandling av personuppgifter - behandling av personuppgifter med hjälp av datorteknik;
2.2. Blockering av personuppgifter - tillfälligt avslutande av behandlingen av personuppgifter (förutom de fall där behandlingen är nödvändig för att klargöra personuppgifter);
2.3. Webbplats - en uppsättning grafik- och informationsmaterial, såväl som datorprogram och databaser, som säkerställer deras tillgänglighet på Internet på nätverksadressen https://speechgen.io/;
2.4. Informationssystem för personuppgifter - en uppsättning personuppgifter som finns i databaser och tillhandahåller deras behandling av informationsteknik och tekniska medel;
2.5. Avpersonalisering av personuppgifter - åtgärder som ett resultat av vilka det är omöjligt att utan användning av ytterligare information avgöra äganderätten till personuppgifter till en specifik användare eller annat föremål för personuppgifter;
2.6. Behandling av personuppgifter - varje åtgärd (operation) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med hjälp av automationsverktyg eller utan att använda sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extrahering , användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter;
2.7. Operatör - ett statligt organ, kommunalt organ, juridisk eller fysisk person, oberoende eller tillsammans med andra personer som organiserar och (eller) utför behandlingen av personuppgifter, samt bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter till behandlas, handlingar (operationer) utförda med personuppgifter;
2.8. Personuppgifter - all information som direkt eller indirekt relaterar till en specifik eller identifierbar användare av webbplatsen https://speechgen.io/;
2.9. Användare - alla besökare på webbplatsen https://speechgen.io/;
2.10. Tillhandahållande av personuppgifter - handlingar som syftar till att lämna ut personuppgifter till en viss person eller en viss krets av personer;
2.11. Spridning av personuppgifter - alla åtgärder som syftar till att lämna ut personuppgifter till en obestämd krets av personer (överföring av personuppgifter) eller för att bekanta sig med personuppgifter för ett obegränsat antal personer, inklusive utlämnande av personuppgifter i media, inlägg i informations- och telekommunikationsnät eller tillhandahållande av tillgång till personuppgifter på annat sätt;
2.12. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter - överföring av personuppgifter till en främmande stats territorium till myndigheten i en främmande stat, en främmande individ eller utländsk juridisk person;
2.13. Förstöring av personuppgifter - alla handlingar som leder till att personuppgifter förstörs oåterkalleligt med omöjlighet att ytterligare återställa innehållet i personuppgifter i personuppgiftsinformationssystemet och (eller) väsentliga bärare av personuppgifter förstörs.

3. Köpa gränser för röstskådespeleri

3.1. Tjänsten sätter gränser för röstskådespeleri. Gränsen är motsvarigheten till teckengränsen för text-till-tal. Gränsförbrukningshastigheten för antalet röstade tecken ställs in på https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Tjänsten har en testtariff på 5 Limits. Efter registrering och aktivering av kontot endast via de populära e-posttjänsterna gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, fylls användarens interna konto på gratis med 2000 Limits.
3.3. Vi rekommenderar att Användaren använder 2000 gratisgränser som utfärdats efter registrering (klausul 3.2) innan han betalar för att försäkra sig om att Tjänsten helt uppfyller Användarens förväntningar.
3.4. Faktumet om betalning från Användaren bekräftar att han kontrollerade Tjänstens funktion baserat på resultaten av kontrollen, Tjänsten uppfyller till fullo hans förväntningar (inklusive vad gäller förmågan och kvaliteten på arbetet).
3.5. Faktumet med köpet av Limits är en bekräftelse på att Användaren är nöjd med röstskådespeleriets kvalitet och är redo att fullt ut använda gränsen som anges av Limits för röstspelning av texten.
3.6. Det finns ingen återbetalning för outnyttjade Limits, eftersom köpet av ett valfritt antal Limits bekräftar avsikten att använda dem fullt ut för poängfiler.
3.7. Tjänsten lagrar röstfilerna för den registrerade användaren under de senaste 30 (trettio) dagarna. För oregistrerade användare lagras filer i 24 timmar. Historiken för filer för registrerade användare äldre än 30 (trettio) dagar raderas oåterkalleligt från tjänstdatabasen och den är inte tillgänglig för vare sig användaren eller tjänstens administration.

4. Använda talad text


4.1. Det finns inga begränsningar för användningen av det tal du har uttryckt via tjänsten https://speechgen.io/. Du har all rätt att förfoga över den mottagna filen, utan några begränsningar, inklusive för kommersiellt bruk. Däremot får du inte bryta mot upphovsrätten för själva texten.

5. Operatören kan behandla följande personuppgifter om Användaren

5.1. E-postadress;
5.2. Webbplatsen samlar och behandlar även anonymiserad data om besökare (inklusive cookies) med hjälp av internetstatistiktjänster (Google Analytics och andra).
5.3. Ovanstående data nedan i policyn förenas av det allmänna konceptet Personuppgifter.

6. Syften med att behandla personuppgifter

6.1. Syftet med att behandla Användarens personuppgifter är att informera Användaren genom att skicka e-post; ingående, verkställande och uppsägning av civila kontrakt; ge användaren tillgång till tjänster, information och/eller material som finns på webbplatsen; Köp en digital produkt i form av mynt på speechgen.io.
6.2. Operatören har också rätt att skicka användarmeddelanden om nya produkter och tjänster, specialerbjudanden och olika evenemang. Användaren kan alltid vägra att ta emot informationsmeddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till operatören till e-postadressen speechgen.io@gmail.com med anteckningen “Vejra att meddela om nya produkter och tjänster och specialerbjudanden”.
6.3. Anonymiserad användardata som samlas in med hjälp av internetstatistiktjänster används för att samla in information om användarnas handlingar på webbplatsen, förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess innehåll.

7. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

7.1. Operatören behandlar Användarens personuppgifter endast om de fylls i och/eller skickas av Användaren självständigt genom särskilda formulär som finns på webbplatsen https://speechgen.io/. Genom att fylla i lämpliga formulär och/eller skicka sina personuppgifter till Operatören samtycker Användaren till denna policy.
7.2. Operatören behandlar anonymiserade uppgifter om Användaren om det är tillåtet i inställningarna för Användarens webbläsare (lagring av cookies och användning av JavaScript-teknik är aktiverad).

8. Förfarandet för insamling, lagring, överföring och andra typer av behandling av personuppgifter

Säkerheten för personuppgifter som behandlas av Operatören säkerställs genom implementering av juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som är nödvändiga för att fullt ut uppfylla kraven i gällande lagstiftning inom området för skydd av personuppgifter.
8.1. Operatören säkerställer säkerheten för personuppgifter och vidtar alla möjliga åtgärder för att utesluta tillgång till personuppgifter för obehöriga personer.
8.2. Användarens personuppgifter kommer aldrig, under några omständigheter, att överföras till tredje part, förutom i fall relaterade till implementeringen av gällande lagstiftning.
8.3. I händelse av felaktigheter i personuppgifter kan Användaren självständigt uppdatera dem genom att skicka ett meddelande till Operatören till Operatörens e-postadress support@speechgen.io märkt "Uppdatering av personuppgifter".
8.4. Perioden för behandling av personuppgifter är obegränsad. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom att skicka ett meddelande till Operatören via e-post till Operatörens e-postadress admin@speechgen.io med anteckningen “Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter&rdquo ;.

9. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

9.1. Innan den gränsöverskridande överföringen av personuppgifter påbörjas måste operatören försäkra sig om att den främmande stat, till vars territorium det är tänkt att överföra personuppgifter, tillhandahåller ett tillförlitligt skydd av rättigheterna för individer av personuppgifter.
9.2. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter på utländska staters territorium som inte uppfyller ovanstående krav kan endast utföras om det finns ett skriftligt samtycke från föremålet för personuppgifter för gränsöverskridande överföring av hans personuppgifter och/eller verkställande av ett avtal i vilket föremålet för personuppgifter är part.

10. Konto

10.1. Det är förbjudet att skapa flera konton.
11. Slutbestämmelser
11.1. Användaren kan få eventuella förtydliganden i frågor av intresse angående behandlingen av hans personuppgifter genom att kontakta Operatören via e-post admin@speechgen.io.
11.2. Detta dokument kommer att återspegla alla ändringar i operatörens policy för behandling av personuppgifter. Policyn är giltig på obestämd tid tills den ersätts av en ny version.

Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer: Sekretesspolicy

Acceptera cookies