Polityka prywatności SpeechGen

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operator za swój najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1,2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę https:/ /speechgen.io/.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych przy użyciu technologii komputerowej;
2.2. Zablokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);
2.3. Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://speechgen.io/;
2.4. System Informatyczny Danych Osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz zapewniający ich przetwarzanie za pomocą technologii informatycznych i środków technicznych;
2.5. Depersonalizacja danych osobowych – czynności, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;
2.6. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, klarowanie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywania, przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania, udostępniania), depersonalizacji, blokowania, usuwania, niszczenia danych osobowych;
2.7. Operator – organ państwowy, samorządowy, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizujący i (lub) dokonujący przetwarzania danych osobowych, a także ustalający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych do być przetwarzane, działań (operacji) dokonywanych na danych osobowych;
2.8. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu https://speechgen.io/;
2.9. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://speechgen.io/;
2.10. Podanie danych osobowych – czynności mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;
2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie w sieci informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób;
2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej;
2.13. Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z brakiem możliwości dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) niszczeniu ulegają materialne nośniki danych osobowych.

3. Kupowanie limitów aktorstwa głosowego

3.1. Usługa ustala limity dla aktorów głosowych. Limit jest odpowiednikiem limitu znaków zamiany tekstu na mowę. Limit zużycia dla liczby znaków dźwięcznych jest ustawiony na https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Usługa ma taryfę testową 5 Limitów. Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wyłącznie za pośrednictwem popularnych usług pocztowych gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, wewnętrzne konto użytkownika jest uzupełniane bezpłatnie o 2000 Limitów.
3.3. Zalecamy, aby Użytkownik przed dokonaniem płatności skorzystał z 2000 bezpłatnych Limitów wydanych po rejestracji (punkt 3.2), aby mieć pewność, że Usługa w pełni spełnia oczekiwania Użytkownika.
3.4. Fakt zapłaty przez Użytkownika potwierdza, że sprawdził działanie Serwisu na podstawie wyników kontroli, Serwis w pełni spełnia jego oczekiwania (w tym w zakresie możliwości i jakości pracy).
3.5. Fakt zakupu Limitów jest potwierdzeniem, że Użytkownik jest zadowolony z jakości podkładu głosowego i jest gotów w pełni wykorzystać limit przewidziany w Limitach na podkład głosowy tekstu.
3.6. Nie ma możliwości zwrotu za niewykorzystane Limity, gdyż zakup dowolnej ilości Limitów potwierdza zamiar pełnego wykorzystania ich na pliki scoringowe.
3.7. Serwis przechowuje pliki dźwiękowe zarejestrowanego Użytkownika z ostatnich 30 (trzydziestu) dni. W przypadku niezarejestrowanych użytkowników pliki są przechowywane przez 24 godziny. Historia plików dla zarejestrowanych użytkowników starsza niż 30 (trzydzieści) dni jest bezpowrotnie usuwana z bazy danych Serwisu i nie jest dostępna ani dla Użytkownika, ani dla administracji Serwisu.

4. Używanie tekstu mówionego


4.1. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących korzystania z mowy, którą wygłosiłeś za pośrednictwem usługi https://speechgen.io/. Masz pełne prawo do dysponowania otrzymanym plikiem, bez żadnych ograniczeń, w tym do użytku komercyjnego. Nie wolno przy tym jednak naruszać praw autorskich do samego tekstu.

5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

5.1. Adres e-mail;
5.2. Serwis zbiera i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookies) za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Google Analytics i inne).
5.3. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólne pojęcie Danych Osobowych.

6. Cele przetwarzania danych osobowych

6.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych w serwisie; Kup produkt cyfrowy w postaci monet na speechgen.io.
6.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych poprzez wysłanie do Operatora wiadomości e-mail na adres email speechgen.io@gmail.com z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
6.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą internetowych serwisów statystycznych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

7.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy zostaną one wypełnione i/lub przesłane przez Użytkownika samodzielnie za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://speechgen.io/. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
7.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest przechowywanie plików cookies oraz korzystanie z technologii JavaScript).

8. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
8.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieupoważnionych.
8.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.
8.3. W przypadku wystąpienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora support@speechgen.io z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
8.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora admin@speechgen.io z dopiskiem “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych&rdquo ;.

9. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

9.1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
9.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może być realizowane tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i/lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

10. Konto

10.1. Zabrania się tworzenia wielu kont.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej admin@speechgen.io.
11.2. Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności

Zaakceptuj Cookies